Hmyzí společenstva

Další expedice do Kamerunu je za námi

Vincent a Sylvain se před dvěma týdny vrátili z další terénní expedice do Kamerunu, celkem šlo o naši čtvrtou letošní návštěvu této africké země. Nejprve doplnili poslední mezeru v našem výzkumu místních nočních motýlů v komunitním lese Bimbia-Bonadikombo, jenž je posledním zbytek litorálního lesa v oblasti Kamerunské hory. Nasbíraný materiál zpracujeme společně s našimi spolupracovníky co nejdříve, protože chceme upozornit na velký význam lesa pro místní biodiverzitu i na tristní stav jeho ochrany. Následně provedli druhý a poslední sběr materiálu pro náš výzkum vlivu disturbancí pralesních slonů na biodiverzitu společenstev motýlů. I v tomto projektu očekáváme první výsledky během příštího roku.

V pátek odletěl na dva týdny do Kamerunu i Štěpán, který tam pomáhá při výzkumu ornitologů z PřF UK. Rob, Vincent a Sylvain pozorně sledují vývoj v Zimbabwe, kam měli podle původního plánu odletět začátkem prosince.

Nová plantáž v bezzásahové části komunitního lesa Bimbia-Bonadikombo.

Vincent chytá noční motýly v lese Ekonjo.

Nový článek o digitalizaci entomologických sbírek

 

Příklady možností kompaktních fotoaparátů. © BINCO/Zookeys

Jan se spoluautorsky (ve spolupráci s neziskovou organizací BINCO) podílel na studii zaměřené na využití relativně levných kompaktních fotoaparátů k digitalizaci entomologických sbírek. Různá muzea často postrádají finanční i lidské prostředky k přechodu sbírek do digitální podoby. Obdobně nemají ani mnozí profesionální a amatérští entomologové přístup k profesionálnímu vybavení, profesionální fotografické soupravy jsou totiž poměrně nákladné. V článku nedávno publikovaném v časopise Zookeys, srovnávají Jan a spol. několik kompaktních foťáků s takovouto profesionální sestavou. Kvalita a flexibilita kompaktů je v řadě ohledů více než dostatečná pro fotografování v kvalitě nezbytné pro taxonomickou práci. Více informací, včetně srovnávacích fotografií, najdete v volně přístupném (open-access) článku.

Plná citace: Mertens J.E.J., Van Roie M., Merckx J., Dekoninck W. (2017) The use of low cost compact cameras with focus stacking functionality in entomological digitization projects. Zookeys 712: 141-154.

Návštěva holandských botanických sbírek

Štěpán a Yannick při kontrole terénních determinací rostlin. © Y. Klomberg

Yannick, společně se Štěpánem Janečkem, strávili minulý týden v Nizozemí návštěvou národního herbáře v centru Naturalis a botanické zahrady Hortus Botanicus v Leidenu. Pracovali tam na determinaci rostlin nasbíraných při našich předchozích expedicích na kamerunskou horu a kontrolovali některé druhy určené již v terénu. Tato návštěva byla rovněž příležitostí k potkání holandských afrotropických botaniků a navázání užší spolupráce v budoucích projektech.

Kriticky ohrožený motýl na popílkovišti

Titulní stránka s fotkou okáče metlicového od Marka Vojtíška.

Naše podrobná studie okáče metlicového (Hipparchia semele), kriticky ohroženého motýla s dramatickým úbytkem rozšíření v posledních letech, byla právě publikována v časopise Polish Journal of Ecology. Jeho populaci na odkališti tušimické elektrárny na Kadaňsku objevil před pár lety Rob. Při následné detailní studii jsme zjistili, že populace na odkališti čítá téměř 900 jedinců a je tak zřejmě zdrojovou populací celé oblasti. Zároveň jsme se zaměřili na detailní stanovištní preference druhu, jde o první podobnou studii okáče metlicového na postindustriálních stanovištích. Naše výsledky již byly zohledněny při rekultivaci odkaliště a doufáme, že přispějí k ochraně ohroženého druhu na našem území.

 

Citace článku: Tropek R., Cizek O., Kadlec T., Klecka J. (2017) Habitat use of Hipparchia semele (Lepidoptera) in its artificial stronghold: Necessity of the resource-based habitat view in restoration of disturbed sitesPolish Journal of Ecology 65: 385-399.

Další výjezd do Kamerunu

Francis a Sylvain v lese Bimbia-Bonadikombo.

Vincent a Sylvain jsou znovu v Kamerunu na další kratší cestě. Soustředí se hlavně na zaplnění posledních mezer v našem datasetu biodiverzity denních a nočních motýlů Kamerunské hory. Momentálně tráví druh týden v Bimbia-Bonadikombo Community Forest poblíž Limbe, kde dokončují sběr nočních motýlů. Poté ještě dokončí sběr denních i nočních motýlů v lesích nenarušených slony na hlavním masivu Kamerunské hory. Hodně štěstí a užijte si to!


Návštěvníci květů netýkavky Impatiens burtonii

Zveřejnili jsme videoprezentaci nedávné studie úlohy dlouhých květních ostruh v polinačním systému netýkavky Impatiens burtonii (Vlašánková et al. 2017, New Phytologist). Uvidíte v něm, kam v květní stopce dosáhnou jednotliví významní návštěvníci a jak efektivně jsou schopni využít dostupný nektar. Nahrávku pořízenou Štěpánem Janečkem a do konečné podoby připravenou Janem Mertensem můžete vidět na našem účtu na youtube nebo přímo pod tímto textem.

Setkání afrotropických lepidopterologů v Krakově

Náš tým před sbírkou kamerunských motýlů v muzeu. © T. Pyrcz

Minulý víkend se Robert, Vincent, Sylvain, Jan a Mercy zúčastnili setkání lepidopterologů pracujících s afrotropickými motýly (Afrotropical Lepidoptera Network meeting) organizovaném Lukaszem Przybylowiczem v Krakově. Společně jsme prezentovali naši práci na biodiverzitě denních i nočních motýlů podél altitudinálního gradientu Kamerunské hory, včetně nejnovějších analýz jejich ovlivnění sezonalitou a strukturou lesa a jejich úlohou v polinačních systémech. Setkání zahrnovalo i návštěvu Zoologického muzea Jagellonské univerzity, kde je uložen i náš materiál. To nám dalo skvělou šanci k započetí nové spolupráce s dalšími specialisty.

Konference České společnosti pro ekologii

Mercy před svým posterem. © Y. Klomberg

Členové naší skupiny se podíleli na organizaci 6. konference České společnosti pro ekologii; Robert coby hlavní organizátor a Jan coby hlavní editor sborníku abstraktů. Několik dalších našich členů tam prezentovalo svůj výzkum ve formě pěti posterů a jedné přednášky. Jan přednášel o našem výzkumu polinačních sítí v nejvyšších nadmořských výškách Kamerunské hory, zatímco Yannick, Mercy, Vincent, Sylvain a Eliška prezentovali naše kamerunské projekty na posterech. Během přestávek a společenských večerů jsme dostali spoustu cenných připomínek (i méně užitečných debat na jiná témata), které nám pomohou v budoucím výzkumu. Už teď se těšíme na další konferenci ČSPE za dva roky.

Přednáška pro jeskyňáře

Roberta pozvali jeskyňáři, aby jim na každoročním setkání a konferenci (Setkání jeskyňářů 2017) něco řekl o biodiverzitě stanovišť narušených těžbou. Přestože náš výzkum nikdy do podzemí nezasáhl, mnoho jeskyňářů se stará o lomy, do nichž jeskyně ústí. Robova sobotní přednášky se proto zaměřila hlavně na péči o posttěžební lokality s důrazem na využití rekreačních aktivit pro udržení ochranářského významu bývalých těžeben.

Zpátky z kamerunských dešťů

V pátek se náš tým vrátil z expedice na Kamerunskou horu v období dešťů. Většina týmu strávila tři týdny v oblasti Mannova pramene (Mann’s Spring, ±2200 m) a dva týdny poblíž Kráterového jezera (Crater Lake, ±1450 m), kde nahrávali návštěvníky květů všech druhů právě kvetoucích rostlin, včetně epifytických orchidejí a begónií v korunách stromů. Zejména v nižší elevaci jsme nahráli velké množství kvetoucích orchidejí, celkem jsme získali přes 260 celodenních videonahrávek. Jejich zpracování teď bude velkou výzvou.

Deštivý den u Mannova pramene. © Y. Klomberg

Další část týmu zůstala po celou dobu u Mannova pramene, kde se zabývali třepotáním strdimilů při krmení z květů netýkavky Impatiens sakeriana. Zpočátku se jim sběr dat příliš nevedl, ale nakonec zvládli získat spoustu zajímavých dat a výsledků.