Hmyzí společenstva

Nový invazní druh raka v Česku

Během našeho dlouhodobého výzkumu sladkovodních společenstev obývajících mostecké hnědouhelné výsypky jsme v jedné uměle vybudované tůni na Radovesické výsypce objevili i několik dospělců raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). Ve stejné době objevili životaschopnou populaci tohoto druhu v parku v centru Prahy i naši kolegové vedení Jiřím Patokou. Oba nálezy jsme nedávno společně publikovali v časopise Biologia. Rak mramorovaný je invazivním druhem původem ze severní Ameriky se silným dopadem na společenstva našich původních druhů raků i další sladkovodní organismy. Bohužel jde i o oblíbený akvarijní druh, akvaristé také stojí za rozšiřováním již nechtěných jedinců na nové lokality. Doufáme, že naše nálezy pomůžou varovat akvaristy před vypouštěním nepůvodních raků do volné přírody. Zároveň se budeme snažit o odstranění nalezených populací a zabránění jejich šíření do volné krajiny.

Mapka a fotka raka mramorovaného nalezeného na Radovesické výsypce. © V. Kolář (a Biologia).

Citace studie: Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71: 1380-1385.

Nová pracovna v Budějovicích

Rekonstrukce budovy našeho oddělení v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích se chýlí ke zdárnému konci, proto jsme se konečně mohli přestěhovat do nové pracovny naší skupiny. Naše bývalá pracovna již začala být těsná jak pro nás, tak zejména pro naše entomologické sbírky. Od středy nás proto můžete najít v místnosti 108 v budově “bývalé knihovny”.

Nový článek o obnově stanovišť pro čolky

Čolek velký na výsypkách preferuje spontánně vzniklé tůně. © V. Kolář

Během našeho intenzivního výzkumu sladkovodních bezobratlých kolonizujících hnědouhelné výsypky jsme získali i dostatečná data o výskytu čolků, abychom mohli zhodnotit jejich preference při rekultivacích stanovišť. Výsledky tohoto vedlejšího projektu byly právě publikovány v odborném časopise Ecological Engineering. Podle očekávání se oba druhy čolků kolonizující náhradní stanoviště mosteckých výsypek vyhýbají tůním vzniklým technickými rekultivacemi. To sice neodpovídá našim předchozím studiím společenstev vážek, na druhou stranu je to však v souladu s našimi četnými studiemi suchozemské biodiverzity. Vojta Kolář a Filip Tichánek právě analyzují rozsáhlý dataset o společenstvech vodního hmyzu, který jsme během projektu nasbírali. Na výsledky jsme zvědaví.

Citace studie: Kolář V., Tichanek F., Tropek R. (2017) Effect of different restoration approaches on two species of newts (Amphibia: Caudata) in Central European lignite spoil heaps. Ecological Engineering 99, 310–315.

Publikace o rozšíření afrických rostlin

Yannick se v minulém roce během práce pro nizozemské Naturalis Biodiversity Centre posílel na vzniku databáze RAINBIO shromažďující všechny známé záznamy cévnatých rostlin z tropické Afriky. Tato databáze byla nedávno publikována v časopise Phytokeys, čímž se stala veřejnou pro všechny zájemce. Jak je vidět z přiloženého obrázku, naše kamerunské lokality jsou v databázi dobře zastoupeny, díky čemuž budou data dobře využitelné i pro náš výzkum. Tvůrci databáze (včetně Yannicka) již připravují další studii analyzující floristickou diverzitu tropické Afriky na základě právě publikované databáze.

Hustota záznamů (vlevo) a rozsah (vpravo) databáze RAINBIO (Dauby a kol. 2016). © Phytokeys.

Citace studie: Dauby et al. (including Y. Klomberg) (2016) RAINBIO: a mega-database of tropical African vascular plants distributions. Phytokeys 74: 1-18.

 

(Téměř) zpátky z Afriky

Michael a Yannick nastavují kameru na květy netýkavky Impatiens mannii.

Většina členů naší skupiny se již vrátila z Afriky. Yannick, Jan, Vincent a Michael Bartoš se v pátek (převážně v pořádku) vrátili z expedice na Kamerunskou horu, kde pokračovali ve výzkumu polinačních systémů a biodiverzity motýlů s měnící se nadmořskou výškou. Včera se z jižní Afriky vrátil i Robert, který sbíral noční motýly podél gradientu produktivity prostředí. Za týden a kousek se vrátí i Eliška, Sylvain a Petra Janečková z Bamenda Highlands, kde rovněž sbírají data jak o fungování polinačních systémů, tak o složení společenstev nočních motýlů. Teď nás čeká něco málo přes měsíc příprav na další kamerunskou expedici, vyrážíme už v druhé půlce ledna 2017.

Nová studie o prostorové dynamice a monitoringu šidélka ozdobného

Označený jedinec šidélka ozdobného.

Označený jedinec šidélka ozdobného. © F. Tichánek

V druhé publikaci vycházející z výsledků diplomové práce Filipa Tichánka se zabýváme prostorovou ekologií ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) na odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky. Na základě zpětných odchytů označených jedinců ukazujeme, že je tento druh extrémně sedentární s průměrnou disperzí jen málo přes 10 m za celý život. To je extrémně významné pro plánování jakýchkoliv zásahů ovlivňujících tento celoevropsky chráněný druh. Zároveň ukazujeme, že zatímco samice se zdržují výhradně na místech, kde se vyvíjejí larvy, samci pravidelně zůstávají i na pro rozmnožování nevhodných stanovištích. To je nutné zohlednit při monitoringu celého druhu (a pravděpodobně i jiných příbuzných šidélek), protože při nerozlišování pohlaví dospělců můžeme zaměnit vhodná a nevhodná místa pro ochranu lokálních populací. To může mít pro ochranu druhu opět neblahé následky.

Citace studie: Tichanek F., Tropek R. (2016) Sex-specific spatial patterns in the threatened damselfly Coenagrion ornatum: implications for the species’ conservation and monitoring. Journal of Insect Conservation.

Přípravy do Afriky

Právě připravujeme tři expediční cesty do Afriky. Jan, Yannick, Vincent a náš spolupracovník Michael Bartoš odlétají zítra, následujících šest týdnů stráví na svazích Kamerunské hory. Robert se v úterý připojí k expedici pražských ornitologů (D. Storch, D. Hořák, O. Sedláček, M. Ferenc a T. Albrecht), od úterka budou společně sbírat data o společenstvech ptáků a nočních motýlů podél gradientu produktivity od Namibské pouště po údolí řeky Zambezi. Eliška, Sylvain a spolupracující botanička Petra Janečková za méně než dva týdny odletí do Bamendských hor, kde budou pokračovat v našem předchozím polinačním výzkumu a začnou i nový výzkum společenstev nočních motýlů fragmentované krajiny. Náš blízký kolega Štěpán Janeček navíc odletí v neděli a na týden se připojí ke každému z afrických týdnů. Včera jsme celý den balili, brzy snad do Afriky dorazí našich skromných 18 zavazadel. Držte nám palce a v následujících dvou měsících od nás neočekávejte příliš reakcí.

baleni

Ekologie obnovy v Lille

Minulý týden navštívil Robert ISA Lille, vysokou školu zemědělství a bioinženýrství v severní Francii. V pondělí tam vedl celodenní kurz pro studenty magisterského programu Sustainable Management of Pollution (“udržitelný management znečištění”). Studentům představil, jak významná mohou různá post-industriální stanoviště být pro mnohé ohrožené druhy (nejen) hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Poté na příkladu řady případových studií studenty seznámil s hlavními principy obnovy takových míst vedoucích k zachování nebo zlepšení jejich ochranářského významu. V úterý se připojil ke studentské exkurzi do obnovované pískovny a do parku ekologicky rekultivovaného po silném znečištění těžkými kovy. Odpoledne mu pak Bertrand Pourrout představil experimentální lokalitu, kde spolu s dalšími výzkumníky z ISA Lille studují, jak obnovovat rozsáhlá a zalidněná území znečištěná těžkými kovy. Návštěvy byla krátká, ale intenzivní, a doufáme, že povede k dlouhodobější spolupráci.

sandpit_lille

Pokroky ve zpracování kamerunských “můr”

sylvain_staring_mothsSylvain a Vincent strávili celý minulý týden v Zoologickém muzeu Jagellonské univerzity v polském Krakově, kde pokračovali s třízením a determinací nočních motýlů nasbíraných při našich expedicích v nižích nadmořských výškách při úpatí Kamerunské hory. Během pobytu v Krakově navštívili i Dr. Lukasze Przybylowicze z  Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd, který zpracovává přástevníkovité z našich sběrů. S prohlubováním našich znalostí o místních společenstvech nočních motýlů jsou naše poznatky stále zajímavější. Při poslední návštěvě muzea naši doktorandi roztřídili více než tisícovku motýlů, tentokrát zejména bourovcovitých a hřbetozubcovitých. Podle očekávání mezi nimi narazili i na několik druhů, které dosud nejsou z kamerunu známé. Navíc v materiálu objevili i několik dosud vědě neznámých druhů, na jejichž vědeckém popisu budou s dalšími odborníky pracovat.

Konec experimentů ve skleníku

Geum rivale in greenhouse.

Kuklík potoční ve skleníku. © E. Padyšáková

Terénní část železnohorského polinačního projetku (více informací zde) skončila již před několika týdny, až do minulého týdne však probíhaly pokusy ve skleníku. Po celou sezonu pomáhali členové naší skupiny při přesazování studovaných rostlin z luk v Železných horách do skleníků Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Tam potom probíhaly polinační experimenty i měření různých znaků spjatých s květy a reprodukcí jednotlivých druhů (např. velikost, tvar, barva a symetrie květu, stavba květenství, délka kvetení či počet produkovaných semínek). Při těchto experimentech třeboňským botanikům pomáhala i Eliška. Pokusné rostliny ve skleníku již odkvetly a jsou zazimovány ve venkovních kádích, kde čekají na další “mučení” v příští sezóně.