Hmyzí společenstva

Setkání skupiny na Rudě

Minulý víkend naše skupina, spolu s několika blízkými spolupracovníky, strávila na terénní stanici katedry zoologie PřF UK Ruda poblíž jihočeského Vlkova. Společně jsme probrali plány na blížící se sezónu v ČR i v Kamerunu a někteří studenti představili pokroky v práci na svých projektech.

Nový studentský grant na výzkum polinačních vztahů

Nedávno žádali členové naší skupiny, v čele s Yannickem coby hlavním řešitelem, Grantovou agenturu Univerzity Karlovy (GAUK) o studentský projekt. Minulý týden jsme dostali kladné rozhodnutí o financování projektu s názvem “Význam sezonality pro formování polinačních sítí v tropickém horském lese”, dostaneme tak příležitost sbírat data z více sezón v horském lese kolem Mann’s Spring na Kamerunské hoře. Děkujeme GAUK za příležitost lépe porozumět vlivu sezonality na polinační vztahy.

Náš terénní tábor u Mann’s Spring. © Francis Luma Ewome

Průzkum diverzity flóry tropické Afriky

Tento týden byla v prestižním časopise BMC Biology publikována studie biodiverzity afrotropické flóry, jejímž spoluautorem je i Yannick. V publikovaném článku je je podrobněji analyzována prostorová variabilita biodiverzity rostlin s využitím databáze RAINBIO, včetně sběru dat. Navíc jsou rozebrány i potenciální problémy s kvantifikací patrností biodiverzity s využitím dat založených zejména na herbářových položkách. Autoři navíc stanovili hlavní mezery v datových souborech, jejichž zaplnění by měla být v budoucnu věnována prioritní pozornost. Prezentovaná data však již slouží jako velmi kvalitní základ pro zefektivnění ochrany míst s bohatou a unikátní flórou. Článek byl rovněž oceněn v komentáři jednoho z členů redakční rady BMC Bioloby (Magurran 2017), byl mu věnován i příspěvek na blogu časopisu.

Koruny afrotropického lesa na svazích Kamerunské hory. © Š. Janeček

Plná citace: Sosef, M.S.M., Dauby, G., Blach-Overgaard, A., van der Burgt, X., Catarino, L., Damen, T., Deblauwe, V., Dessein, S., Dransfield, J., Droissart, V., Duarte, M.C., Engledow, H., Fadeur, G., Figueira, R., Gereau, R.E., Hardy, O.J., Harris, D.J., de Heij, J., Janssens, S., Klomberg, Y., Ley, A.C., Mackinder, B.A., Meerts, P., van de Poel, J.L., Sonké, B., Stévart, T., Stoffelen, P., Svenning, J-C., Sepulchre, P., Zaiss, R., Wieringa, J.J.,  and Couvreur, T.L.P. (2017) Exploring the floristic diversity of tropical Africa. BMC Biology 15:15

Další úspěšná expedice za námi

Rob, Jan, Yannick, Pavel a náš blízký spolupracovník Štěpán Janeček jsou zpět z expedice na Kamerunskou horu v období sucha, kde ve třech nejvyšších elevacích pokračovali s výzkumem polinačních systémů i biodiverzity motýlů. Náš další spolupracovník Szabolcs Sáfián se k nim připojil na dva týdny, kdy pomáhal s lepidopterologickým projektem.

Štěpán instaluje kameru v koruně stromu Syzygium staudtii.

Na této expedici jsme nasbírali až nečekané množství dat, zejména k našemu polinačnímu projektu. Celkem jsme získali nahrávky více než 250 rostlin, návštěvníky každé z nich jsme nahrávali přibližně 24 hodin. Tyto nahrávky (společně s materiálem z podzimní expedice) budou v následujících měsících zpracovávat zejména Jan a Yannick. Ale už po první zběžná kontrola, při které jsme na nahrávkách našli široké spektrum návštěvníků květů včetně netopýrů, strdimilů, lišajů a hlodavců, je skvělou motivací. Další část naší skupiny (Vincent, Sylvain a znovu Pavel) se už chystají na další kamerunskou expedici na začátku dubna.

Nová studie o kompetici v polinačních systémech

Naše skupina již delší dobu spolupracuje na výzkumu polinačního systému podrostovky Hypoestes aristata v kamerunských horách Bamenda Highlands. Jejím nejčetnějším a nejefektivnějším opylovačem v širokém spektru návštěvníků je drvodělka Xylocopa caffra. Květy však často navštěvuje i strdimil severní (Cinnyris reichenowi), který ovšem nepřispívá k reprodukci navštěvované rostliny a dokonce z jejích květů odhání drvodělky. Zároveň pije z květů nektar, čímž snižuje jejich atraktivitu pro skutečné hmyzí opylovače. V poslední studii, právě vycházející v prestižním časopise Oecologia, porovnáváme denní energetické nároky obou zmiňovaných častých návštěvníků květů ve vztahu k měnícím se hodnotám kvality a kvantity dostupného nektaru v průběhu dne. Výsledky zjednodušeného modelu ukazují, že menší drvodělka má v kompetici výraznou převahu díky svým obecně nižším energetickým nárokům. Větší strdimil s mnohem vyššími energetickými nároky tuto kompetiční převahu vyvažuje rychlejším sáním nektaru, návštěvou květů v době, kdy není drvodělka aktivní a agresivní obranou svých potravních zdrojů. Naše studie je jednou z mála publikovaných prací, zabývajících se kompeticí o potravní zdroj mezi fylogeneticky vzdálenými druhy návštěvníků květů.

Samice (vlevo) a samec drvodělky Xylocopa caffra na květech podrostovky Hypoestes aristata (© R. Tropek)

Citace: Padyšáková E., Okrouhlík J., Brown M., Bartoš M., Janeček Š. (in press) Asymmetric competition for nectar between a large nectar thief and a small pollinator: an energetic point of view. Oecologia.

Nový invazní druh raka v Česku

Během našeho dlouhodobého výzkumu sladkovodních společenstev obývajících mostecké hnědouhelné výsypky jsme v jedné uměle vybudované tůni na Radovesické výsypce objevili i několik dospělců raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). Ve stejné době objevili životaschopnou populaci tohoto druhu v parku v centru Prahy i naši kolegové vedení Jiřím Patokou. Oba nálezy jsme nedávno společně publikovali v časopise Biologia. Rak mramorovaný je invazivním druhem původem ze severní Ameriky se silným dopadem na společenstva našich původních druhů raků i další sladkovodní organismy. Bohužel jde i o oblíbený akvarijní druh, akvaristé také stojí za rozšiřováním již nechtěných jedinců na nové lokality. Doufáme, že naše nálezy pomůžou varovat akvaristy před vypouštěním nepůvodních raků do volné přírody. Zároveň se budeme snažit o odstranění nalezených populací a zabránění jejich šíření do volné krajiny.

Mapka a fotka raka mramorovaného nalezeného na Radovesické výsypce. © V. Kolář (a Biologia).

Citace studie: Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71: 1380-1385.

Nová pracovna v Budějovicích

Rekonstrukce budovy našeho oddělení v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích se chýlí ke zdárnému konci, proto jsme se konečně mohli přestěhovat do nové pracovny naší skupiny. Naše bývalá pracovna již začala být těsná jak pro nás, tak zejména pro naše entomologické sbírky. Od středy nás proto můžete najít v místnosti 108 v budově “bývalé knihovny”.

Nový článek o obnově stanovišť pro čolky

Čolek velký na výsypkách preferuje spontánně vzniklé tůně. © V. Kolář

Během našeho intenzivního výzkumu sladkovodních bezobratlých kolonizujících hnědouhelné výsypky jsme získali i dostatečná data o výskytu čolků, abychom mohli zhodnotit jejich preference při rekultivacích stanovišť. Výsledky tohoto vedlejšího projektu byly právě publikovány v odborném časopise Ecological Engineering. Podle očekávání se oba druhy čolků kolonizující náhradní stanoviště mosteckých výsypek vyhýbají tůním vzniklým technickými rekultivacemi. To sice neodpovídá našim předchozím studiím společenstev vážek, na druhou stranu je to však v souladu s našimi četnými studiemi suchozemské biodiverzity. Vojta Kolář a Filip Tichánek právě analyzují rozsáhlý dataset o společenstvech vodního hmyzu, který jsme během projektu nasbírali. Na výsledky jsme zvědaví.

Citace studie: Kolář V., Tichanek F., Tropek R. (2017) Effect of different restoration approaches on two species of newts (Amphibia: Caudata) in Central European lignite spoil heaps. Ecological Engineering 99, 310–315.

Publikace o rozšíření afrických rostlin

Yannick se v minulém roce během práce pro nizozemské Naturalis Biodiversity Centre podílel na vzniku databáze RAINBIO shromažďující všechny známé záznamy cévnatých rostlin z tropické Afriky. Tato databáze byla nedávno publikována v časopise Phytokeys, čímž se stala veřejnou pro všechny zájemce. Jak je vidět z přiloženého obrázku, naše kamerunské lokality jsou v databázi dobře zastoupeny, díky čemuž budou data dobře využitelné i pro náš výzkum. Tvůrci databáze (včetně Yannicka) již připravují další studii analyzující floristickou diverzitu tropické Afriky na základě právě publikované databáze.

Hustota záznamů (vlevo) a rozsah (vpravo) databáze RAINBIO (Dauby a kol. 2016). © Phytokeys.

Citace studie: Dauby et al. (including Y. Klomberg) (2016) RAINBIO: a mega-database of tropical African vascular plants distributions. Phytokeys 74: 1-18.

 

(Téměř) zpátky z Afriky

Michael a Yannick nastavují kameru na květy netýkavky Impatiens mannii.

Většina členů naší skupiny se již vrátila z Afriky. Yannick, Jan, Vincent a Michael Bartoš se v pátek (převážně v pořádku) vrátili z expedice na Kamerunskou horu, kde pokračovali ve výzkumu polinačních systémů a biodiverzity motýlů s měnící se nadmořskou výškou. Včera se z jižní Afriky vrátil i Robert, který sbíral noční motýly podél gradientu produktivity prostředí. Za týden a kousek se vrátí i Eliška, Sylvain a Petra Janečková z Bamenda Highlands, kde rovněž sbírají data jak o fungování polinačních systémů, tak o složení společenstev nočních motýlů. Teď nás čeká něco málo přes měsíc příprav na další kamerunskou expedici, vyrážíme už v druhé půlce ledna 2017.