Hmyzí společenstva

Nová studie o prostorové dynamice a monitoringu šidélka ozdobného

Označený jedinec šidélka ozdobného.

Označený jedinec šidélka ozdobného. © F. Tichánek

V druhé publikaci vycházející z výsledků diplomové práce Filipa Tichánka se zabýváme prostorovou ekologií ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) na odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky. Na základě zpětných odchytů označených jedinců ukazujeme, že je tento druh extrémně sedentární s průměrnou disperzí jen málo přes 10 m za celý život. To je extrémně významné pro plánování jakýchkoliv zásahů ovlivňujících tento celoevropsky chráněný druh. Zároveň ukazujeme, že zatímco samice se zdržují výhradně na místech, kde se vyvíjejí larvy, samci pravidelně zůstávají i na pro rozmnožování nevhodných stanovištích. To je nutné zohlednit při monitoringu celého druhu (a pravděpodobně i jiných příbuzných šidélek), protože při nerozlišování pohlaví dospělců můžeme zaměnit vhodná a nevhodná místa pro ochranu lokálních populací. To může mít pro ochranu druhu opět neblahé následky.

Citace studie: Tichanek F., Tropek R. (2016) Sex-specific spatial patterns in the threatened damselfly Coenagrion ornatum: implications for the species’ conservation and monitoring. Journal of Insect Conservation.

Přípravy do Afriky

Právě připravujeme tři expediční cesty do Afriky. Jan, Yannick, Vincent a náš spolupracovník Michael Bartoš odlétají zítra, následujících šest týdnů stráví na svazích Kamerunské hory. Robert se v úterý připojí k expedici pražských ornitologů (D. Storch, D. Hořák, O. Sedláček, M. Ferenc a T. Albrecht), od úterka budou společně sbírat data o společenstvech ptáků a nočních motýlů podél gradientu produktivity od Namibské pouště po údolí řeky Zambezi. Eliška, Sylvain a spolupracující botanička Petra Janečková za méně než dva týdny odletí do Bamendských hor, kde budou pokračovat v našem předchozím polinačním výzkumu a začnou i nový výzkum společenstev nočních motýlů fragmentované krajiny. Náš blízký kolega Štěpán Janeček navíc odletí v neděli a na týden se připojí ke každému z afrických týdnů. Včera jsme celý den balili, brzy snad do Afriky dorazí našich skromných 18 zavazadel. Držte nám palce a v následujících dvou měsících od nás neočekávejte příliš reakcí.

baleni

Ekologie obnovy v Lille

Minulý týden navštívil Robert ISA Lille, vysokou školu zemědělství a bioinženýrství v severní Francii. V pondělí tam vedl celodenní kurz pro studenty magisterského programu Sustainable Management of Pollution (“udržitelný management znečištění”). Studentům představil, jak významná mohou různá post-industriální stanoviště být pro mnohé ohrožené druhy (nejen) hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Poté na příkladu řady případových studií studenty seznámil s hlavními principy obnovy takových míst vedoucích k zachování nebo zlepšení jejich ochranářského významu. V úterý se připojil ke studentské exkurzi do obnovované pískovny a do parku ekologicky rekultivovaného po silném znečištění těžkými kovy. Odpoledne mu pak Bertrand Pourrout představil experimentální lokalitu, kde spolu s dalšími výzkumníky z ISA Lille studují, jak obnovovat rozsáhlá a zalidněná území znečištěná těžkými kovy. Návštěvy byla krátká, ale intenzivní, a doufáme, že povede k dlouhodobější spolupráci.

sandpit_lille

Pokroky ve zpracování kamerunských “můr”

sylvain_staring_mothsSylvain a Vincent strávili celý minulý týden v Zoologickém muzeu Jagellonské univerzity v polském Krakově, kde pokračovali s třízením a determinací nočních motýlů nasbíraných při našich expedicích v nižích nadmořských výškách při úpatí Kamerunské hory. Během pobytu v Krakově navštívili i Dr. Lukasze Przybylowicze z  Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd, který zpracovává přástevníkovité z našich sběrů. S prohlubováním našich znalostí o místních společenstvech nočních motýlů jsou naše poznatky stále zajímavější. Při poslední návštěvě muzea naši doktorandi roztřídili více než tisícovku motýlů, tentokrát zejména bourovcovitých a hřbetozubcovitých. Podle očekávání mezi nimi narazili i na několik druhů, které dosud nejsou z kamerunu známé. Navíc v materiálu objevili i několik dosud vědě neznámých druhů, na jejichž vědeckém popisu budou s dalšími odborníky pracovat.

Konec experimentů ve skleníku

Geum rivale in greenhouse.

Kuklík potoční ve skleníku. © E. Padyšáková

Terénní část železnohorského polinačního projetku (více informací zde) skončila již před několika týdny, až do minulého týdne však probíhaly pokusy ve skleníku. Po celou sezonu pomáhali členové naší skupiny při přesazování studovaných rostlin z luk v Železných horách do skleníků Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Tam potom probíhaly polinační experimenty i měření různých znaků spjatých s květy a reprodukcí jednotlivých druhů (např. velikost, tvar, barva a symetrie květu, stavba květenství, délka kvetení či počet produkovaných semínek). Při těchto experimentech třeboňským botanikům pomáhala i Eliška. Pokusné rostliny ve skleníku již odkvetly a jsou zazimovány ve venkovních kádích, kde čekají na další “mučení” v příští sezóně.

Seminář o postindustriálních stanovištích v Krakově

Slope of Roudny, a sandy heap after gold mining.

PP Roudný, písčitá halda po těžbě zlata. © R. Tropek

Ve čtvrtek byl Robert pozvaný na seminář o postindustriálních stanovištích v Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd v Krakově. Rob v přednášce shrnul dlouhodobý výzkum naší skupiny ukazující, že některé průmyslové aktivity, například těžba nerostných surovin, výrazně přispívají k ochraně mnoha ohrožených druhů rostlin i živočichů. Rob se také zaměřil na náš intenzivní výzkum, jak různé techniky obnovy narušených míst tento ochranářský potenciál ovlivňují.

Kohokoliv zajímají post-industriální stanoviště a jejich efektivní obnova, může více informací najít v popularizačních knihách, na nichž jsme se podíleli, nebo v našich odborných článcích.

Nová publikace o ochranářském významu starých solitérních stromů

Staré solitérní stromy jsou významným stanovištěm hmyzu. © S. Poláková

Staré solitérní stromy bývaly běžnou součástí naší krajiny. Samostatně vzrostlé stromy vypadají zcela jinak než stromy vyrostlé v zapojeném lese. Solitérní stromy jsou obvykle výrazně košatější a členitější s mnohem větším množstvím mikrostanovišť obývaných širším spektrem druhů organismů. Nedávno vyšlá studie našich kolegů Pavla Šebka a Lukáše Čížka, na níž se podílela i naše skupina, ukázala, že takové stromy jsou velmi významné pro biodiverzitu přinejmenším několika skupin hmyzu a pavouků. Obývány jsou mnoha ohroženými a ubývajícími druhy nejen saproxylických brouků a blanokřídlých, které na stromech v lese nežijí, ale i jejich jinak vzácnými predátory. Kvůli změnám v užívání krajiny však podobné staré stromy mizí nebo se postupným zarůstáním ztrácí v hospodářském lese, kde většina ohrožených druhů členovců solitérních stromů nepřežije. Proto je nutné solitérní stromy chránit a podporovat rozvoj jejich dalších generací.

Plná citace: Šebek P., Vodka Š., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimová K., Čížek L. (2016) Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: the diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecology and Management 380: 172-181.

Gábina úspěšně obhájila diplomku!

Gabriela Wofková dnes úspěšně obhájila diplomovou Gabriela Wofkovápráci na téma “Diverzita znaků žahadlových blanokřídlých na stanovištích s jemným substrátem”. Jde tak o druhou kvalifikační práci obhájenou členy naší skupiny v posledních několika dnech. Gábina analyzovala, které znaky žahadlových blanokřídlých jsou zodpovědné za jejich (ne)schopnost efektivně kolonizovat post-industriální stanoviště. Až se zotaví po oslavách, začne se sepisováním vědeckého článku zaleženému na výsledcích diplomky. Gratulujeme k magisterskému titulu!

Lucka úspěšně obhájila bakalářku!

Lucie PalivcováVčera dopoledne obhájila Lucie Palivcová svou bakalářskou práci na téma “Efektivita a využití různých metod studia společenstev nočních motýlů”. Lucka v ní shromáždila dostupné studie věnující se metodologii sběru dat o společenstvech nočních motýlů a i přes značné rozdíly mezi studiemi se je pokusila vzájemně srovnat. Taková srovnání využijeme v další práci. Lucce gratulujeme a přejeme hodně štěstí u státnic!