Hmyzí společenstva

Pokroky ve zpracování kamerunských “můr”

sylvain_staring_mothsSylvain a Vincent strávili celý minulý týden v Zoologickém muzeu Jagellonské univerzity v polském Krakově, kde pokračovali s třízením a determinací nočních motýlů nasbíraných při našich expedicích v nižích nadmořských výškách při úpatí Kamerunské hory. Během pobytu v Krakově navštívili i Dr. Lukasze Przybylowicze z  Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd, který zpracovává přástevníkovité z našich sběrů. S prohlubováním našich znalostí o místních společenstvech nočních motýlů jsou naše poznatky stále zajímavější. Při poslední návštěvě muzea naši doktorandi roztřídili více než tisícovku motýlů, tentokrát zejména bourovcovitých a hřbetozubcovitých. Podle očekávání mezi nimi narazili i na několik druhů, které dosud nejsou z kamerunu známé. Navíc v materiálu objevili i několik dosud vědě neznámých druhů, na jejichž vědeckém popisu budou s dalšími odborníky pracovat.

Konec experimentů ve skleníku

Geum rivale in greenhouse.

Kuklík potoční ve skleníku. © E. Padyšáková

Terénní část železnohorského polinačního projetku (více informací zde) skončila již před několika týdny, až do minulého týdne však probíhaly pokusy ve skleníku. Po celou sezonu pomáhali členové naší skupiny při přesazování studovaných rostlin z luk v Železných horách do skleníků Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Tam potom probíhaly polinační experimenty i měření různých znaků spjatých s květy a reprodukcí jednotlivých druhů (např. velikost, tvar, barva a symetrie květu, stavba květenství, délka kvetení či počet produkovaných semínek). Při těchto experimentech třeboňským botanikům pomáhala i Eliška. Pokusné rostliny ve skleníku již odkvetly a jsou zazimovány ve venkovních kádích, kde čekají na další “mučení” v příští sezóně.

Seminář o postindustriálních stanovištích v Krakově

Slope of Roudny, a sandy heap after gold mining.

PP Roudný, písčitá halda po těžbě zlata. © R. Tropek

Ve čtvrtek byl Robert pozvaný na seminář o postindustriálních stanovištích v Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd v Krakově. Rob v přednášce shrnul dlouhodobý výzkum naší skupiny ukazující, že některé průmyslové aktivity, například těžba nerostných surovin, výrazně přispívají k ochraně mnoha ohrožených druhů rostlin i živočichů. Rob se také zaměřil na náš intenzivní výzkum, jak různé techniky obnovy narušených míst tento ochranářský potenciál ovlivňují.

Kohokoliv zajímají post-industriální stanoviště a jejich efektivní obnova, může více informací najít v popularizačních knihách, na nichž jsme se podíleli, nebo v našich odborných článcích.

Nová publikace o ochranářském významu starých solitérních stromů

Staré solitérní stromy jsou významným stanovištěm hmyzu. © S. Poláková

Staré solitérní stromy bývaly běžnou součástí naší krajiny. Samostatně vzrostlé stromy vypadají zcela jinak než stromy vyrostlé v zapojeném lese. Solitérní stromy jsou obvykle výrazně košatější a členitější s mnohem větším množstvím mikrostanovišť obývaných širším spektrem druhů organismů. Nedávno vyšlá studie našich kolegů Pavla Šebka a Lukáše Čížka, na níž se podílela i naše skupina, ukázala, že takové stromy jsou velmi významné pro biodiverzitu přinejmenším několika skupin hmyzu a pavouků. Obývány jsou mnoha ohroženými a ubývajícími druhy nejen saproxylických brouků a blanokřídlých, které na stromech v lese nežijí, ale i jejich jinak vzácnými predátory. Kvůli změnám v užívání krajiny však podobné staré stromy mizí nebo se postupným zarůstáním ztrácí v hospodářském lese, kde většina ohrožených druhů členovců solitérních stromů nepřežije. Proto je nutné solitérní stromy chránit a podporovat rozvoj jejich dalších generací.

Plná citace: Šebek P., Vodka Š., Bogusch P., Pech P., Tropek R., Weiss M., Zimová K., Čížek L. (2016) Open-grown trees as key habitats for arthropods in temperate woodlands: the diversity, composition, and conservation value of associated communities. Forest Ecology and Management 380: 172-181.

Gábina úspěšně obhájila diplomku!

Gabriela Wofková dnes úspěšně obhájila diplomovou Gabriela Wofkovápráci na téma “Diverzita znaků žahadlových blanokřídlých na stanovištích s jemným substrátem”. Jde tak o druhou kvalifikační práci obhájenou členy naší skupiny v posledních několika dnech. Gábina analyzovala, které znaky žahadlových blanokřídlých jsou zodpovědné za jejich (ne)schopnost efektivně kolonizovat post-industriální stanoviště. Až se zotaví po oslavách, začne se sepisováním vědeckého článku zaleženému na výsledcích diplomky. Gratulujeme k magisterskému titulu!

Lucka úspěšně obhájila bakalářku!

Lucie PalivcováVčera dopoledne obhájila Lucie Palivcová svou bakalářskou práci na téma “Efektivita a využití různých metod studia společenstev nočních motýlů”. Lucka v ní shromáždila dostupné studie věnující se metodologii sběru dat o společenstvech nočních motýlů a i přes značné rozdíly mezi studiemi se je pokusila vzájemně srovnat. Taková srovnání využijeme v další práci. Lucce gratulujeme a přejeme hodně štěstí u státnic!

Pořad Nedej se! věnovaný rekultivacím těžeben

Robert Tropek rozebírá rekultivaci kamenolomů. © Česká televize

Na jaře se naše skupina podílela na natáčení epizody environmentalistického pořadu Nedej se! České televize. V neděli měla epizoda s názvem Prosba o milost premiéru. V pořadu intenzivně probíráme současnou praxi obnovy různých post-industriálních stanovišť, zejména pak kontrastující technické rekultivace a spontánní sukcesi. Nejen z hlediska ochrany biodiverzity, ale i z ekonomických a většinou i estetických důvodů, je mnohem výhodnější spolehnout se na přírodní procesy, což dokládáme řadou argumentů z našich studií. Zájemci o rekultivace narušených míst mohou najít další informace třeba v našich popularizačních knihách, některé jsou stále k dispozici i v tištěné verzi, stačí napsat na robert.tropek@gmail.com.

Naše příspěvky na 10. Evropské konferenci ekologické obnovy

Filip Tichánek presenting at the SER Conference.

Filip Tichánek při prezentaci na SER Conference. © Lenka Šebelíková

Před týdnem se Filip a Robert zúčastnili 10. Evropské konference o ekologické obnově v německém Freisingu. Filip, jehož účast byla podpořena výběrovým stipendiem Společnosti pro ekologickou obnovu (Society for Ecological Restoration), přednášel o rozdílném vlivu technických rekultivací na suchozemské a zatím málo prostudované sladkovodní ekosystémy. Robert, společně s Klárou Řehounkovou, vedl speciální sekci o ochranářském významu raně sukcesních stanovišť při obnově antropogenních stanovišť. V této sekci Robert prezentoval i výsledky meta-analýzy všech dostupných záznamů denních motýlů a pavouků z post-industriálních stanovišť.

Nová studie obnovy umělých stanovišť pro ohrožené šidélko ozdobné

Coenagrion ornatum

Ohrožené šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum). © Filip Tichánek

Poté, co jsme prokázali nečekaně velký potenciál odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky pro ochranu společenstev vážek drobných toků, se Filip detailněji zaměřil na místní populaci ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum), coby nejohroženějšího zjištěného druhu vážek. Odborný časopis Journal of Insect Conservation právě otiskl první publikaci založenou na výsledcích Filipovy diplomové práce. Pomocí zpětných odchytů jsme odhadli, že místní populace šidélka čítá přibližně 4500 dospělců, výsypka tedy jistě slouží jako jeho významné druhotné útočiště. Šidélko na ní preferuje pomalu tekoucí, mělké kanály s pestrou litorální vegetací a kamenitým dnem. Tyto výsledky by měly být zváženy při plánování odvodňovacích systémů post-industriálních stanovišť.

Plná citace: Tichanek F., Tropek R. (2016) The endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams: population size, habitat requirements and restoration. Journal of Insect Conservation in press.