Hmyzí společenstva

Počítání pylových láček v Třeboni

Yannick v mikroskopu pozoruje pylové láčky.

Yannick strávil několik dní v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni, kde spolu se Štěpánem Janečkem analyzovali pylové láčky tvrzeně Hypoxis camerooniana. Na této hojné rostlině horských trávníků Kamerunské hory studujeme význam UV reflektance v biologii opylování. Na bliznách sebraných z rostlin se zmanipulovanými UV vzory hledali Yannick se Štěpánem klíčící pylová zrna, aby zjistili, jak efektivně byly květy opylovány. Yannick a Štěpánova kamerunská doktorandka Raissa tato data vyhodnotí v kombinaci s chováním návštěvníků květů.

Nový výzkum: Oheň, bomby a bezobratlí

V rámci své diplomové práce se Lucka bude zabývat společenstvy členovců na nedávno opuštěných dopadových plochách v Brdech. Od 30. let minulého století až donedávna sloužilo celé pohoří coby vojenský výcvikový prostor, zejména na dopadových plochách vznikla cenná otevřená stanoviště včetně unikátních vřesovišť. Lucčin projekt odkryje vliv těchto intenzivních disturbancí na společenstva členovců, takové poznatky jsou důležité pro plánování dlouhodobé ochrany těchto výjimečných stanovišť. Společně s naším blízkým spolupracovníkem Ondrou Sedláčkem jsme v pátek navštívili dopadové plochy Jordán a Tok, abychom vybrali jednotlivé výzkumné plochy. Se sběrem materiálu začneme o něco později, se začátkem vegetační sezóny.

Nedávno shořelé plochy na střelnici Jordán v Brdech.

Zpátky do Kamerunu

Menší část naší skupiny odletěla včera znovu do Kamerunu. Vincent, Sylvain a Pavel stráví v terénu 2 měsíce, během nichž dokončí sběr materiálu pro náš výzkum denních i nočních motýlů podél altitudinálního gradientu Kamerunské hory. Během posledních týdnů expedice se začnou věnovat i novějšímu projektu zaměřenému na výzkum vlivu pralesních slonů na společenstva obou skupin motýlů. Hodně štěstí!

Sylvain, Vincent a Pavel během čekající na odlet z Istanbulu. Jde také o poslední šanci pořádné komunikace se světem, celá jihozápadní kamerunská provincie je totiž stále odpojena od internetu.

Setkání skupiny na Rudě

Minulý víkend naše skupina, spolu s několika blízkými spolupracovníky, strávila na terénní stanici katedry zoologie PřF UK Ruda poblíž jihočeského Vlkova. Společně jsme probrali plány na blížící se sezónu v ČR i v Kamerunu a někteří studenti představili pokroky v práci na svých projektech.

Nový studentský grant na výzkum polinačních vztahů

Nedávno žádali členové naší skupiny, v čele s Yannickem coby hlavním řešitelem, Grantovou agenturu Univerzity Karlovy (GAUK) o studentský projekt. Minulý týden jsme dostali kladné rozhodnutí o financování projektu s názvem “Význam sezonality pro formování polinačních sítí v tropickém horském lese”, dostaneme tak příležitost sbírat data z více sezón v horském lese kolem Mann’s Spring na Kamerunské hoře. Děkujeme GAUK za příležitost lépe porozumět vlivu sezonality na polinační vztahy.

Náš terénní tábor u Mann’s Spring. © Francis Luma Ewome

Průzkum diverzity flóry tropické Afriky

Tento týden byla v prestižním časopise BMC Biology publikována studie biodiverzity afrotropické flóry, jejímž spoluautorem je i Yannick. V publikovaném článku je je podrobněji analyzována prostorová variabilita biodiverzity rostlin s využitím databáze RAINBIO, včetně sběru dat. Navíc jsou rozebrány i potenciální problémy s kvantifikací patrností biodiverzity s využitím dat založených zejména na herbářových položkách. Autoři navíc stanovili hlavní mezery v datových souborech, jejichž zaplnění by měla být v budoucnu věnována prioritní pozornost. Prezentovaná data však již slouží jako velmi kvalitní základ pro zefektivnění ochrany míst s bohatou a unikátní flórou. Článek byl rovněž oceněn v komentáři jednoho z členů redakční rady BMC Bioloby (Magurran 2017), byl mu věnován i příspěvek na blogu časopisu.

Koruny afrotropického lesa na svazích Kamerunské hory. © Š. Janeček

Plná citace: Sosef, M.S.M., Dauby, G., Blach-Overgaard, A., van der Burgt, X., Catarino, L., Damen, T., Deblauwe, V., Dessein, S., Dransfield, J., Droissart, V., Duarte, M.C., Engledow, H., Fadeur, G., Figueira, R., Gereau, R.E., Hardy, O.J., Harris, D.J., de Heij, J., Janssens, S., Klomberg, Y., Ley, A.C., Mackinder, B.A., Meerts, P., van de Poel, J.L., Sonké, B., Stévart, T., Stoffelen, P., Svenning, J-C., Sepulchre, P., Zaiss, R., Wieringa, J.J.,  and Couvreur, T.L.P. (2017) Exploring the floristic diversity of tropical Africa. BMC Biology 15:15

Další úspěšná expedice za námi

Rob, Jan, Yannick, Pavel a náš blízký spolupracovník Štěpán Janeček jsou zpět z expedice na Kamerunskou horu v období sucha, kde ve třech nejvyšších elevacích pokračovali s výzkumem polinačních systémů i biodiverzity motýlů. Náš další spolupracovník Szabolcs Sáfián se k nim připojil na dva týdny, kdy pomáhal s lepidopterologickým projektem.

Štěpán instaluje kameru v koruně stromu Syzygium staudtii.

Na této expedici jsme nasbírali až nečekané množství dat, zejména k našemu polinačnímu projektu. Celkem jsme získali nahrávky více než 250 rostlin, návštěvníky každé z nich jsme nahrávali přibližně 24 hodin. Tyto nahrávky (společně s materiálem z podzimní expedice) budou v následujících měsících zpracovávat zejména Jan a Yannick. Ale už po první zběžná kontrola, při které jsme na nahrávkách našli široké spektrum návštěvníků květů včetně netopýrů, strdimilů, lišajů a hlodavců, je skvělou motivací. Další část naší skupiny (Vincent, Sylvain a znovu Pavel) se už chystají na další kamerunskou expedici na začátku dubna.

Nová studie o kompetici v polinačních systémech

Naše skupina již delší dobu spolupracuje na výzkumu polinačního systému podrostovky Hypoestes aristata v kamerunských horách Bamenda Highlands. Jejím nejčetnějším a nejefektivnějším opylovačem v širokém spektru návštěvníků je drvodělka Xylocopa caffra. Květy však často navštěvuje i strdimil severní (Cinnyris reichenowi), který ovšem nepřispívá k reprodukci navštěvované rostliny a dokonce z jejích květů odhání drvodělky. Zároveň pije z květů nektar, čímž snižuje jejich atraktivitu pro skutečné hmyzí opylovače. V poslední studii, právě vycházející v prestižním časopise Oecologia, porovnáváme denní energetické nároky obou zmiňovaných častých návštěvníků květů ve vztahu k měnícím se hodnotám kvality a kvantity dostupného nektaru v průběhu dne. Výsledky zjednodušeného modelu ukazují, že menší drvodělka má v kompetici výraznou převahu díky svým obecně nižším energetickým nárokům. Větší strdimil s mnohem vyššími energetickými nároky tuto kompetiční převahu vyvažuje rychlejším sáním nektaru, návštěvou květů v době, kdy není drvodělka aktivní a agresivní obranou svých potravních zdrojů. Naše studie je jednou z mála publikovaných prací, zabývajících se kompeticí o potravní zdroj mezi fylogeneticky vzdálenými druhy návštěvníků květů.

Samice (vlevo) a samec drvodělky Xylocopa caffra na květech podrostovky Hypoestes aristata (© R. Tropek)

Citace: Padyšáková E., Okrouhlík J., Brown M., Bartoš M., Janeček Š. (in press) Asymmetric competition for nectar between a large nectar thief and a small pollinator: an energetic point of view. Oecologia.

Nový invazní druh raka v Česku

Během našeho dlouhodobého výzkumu sladkovodních společenstev obývajících mostecké hnědouhelné výsypky jsme v jedné uměle vybudované tůni na Radovesické výsypce objevili i několik dospělců raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). Ve stejné době objevili životaschopnou populaci tohoto druhu v parku v centru Prahy i naši kolegové vedení Jiřím Patokou. Oba nálezy jsme nedávno společně publikovali v časopise Biologia. Rak mramorovaný je invazivním druhem původem ze severní Ameriky se silným dopadem na společenstva našich původních druhů raků i další sladkovodní organismy. Bohužel jde i o oblíbený akvarijní druh, akvaristé také stojí za rozšiřováním již nechtěných jedinců na nové lokality. Doufáme, že naše nálezy pomůžou varovat akvaristy před vypouštěním nepůvodních raků do volné přírody. Zároveň se budeme snažit o odstranění nalezených populací a zabránění jejich šíření do volné krajiny.

Mapka a fotka raka mramorovaného nalezeného na Radovesické výsypce. © V. Kolář (a Biologia).

Citace studie: Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71: 1380-1385.

Nová pracovna v Budějovicích

Rekonstrukce budovy našeho oddělení v Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích se chýlí ke zdárnému konci, proto jsme se konečně mohli přestěhovat do nové pracovny naší skupiny. Naše bývalá pracovna již začala být těsná jak pro nás, tak zejména pro naše entomologické sbírky. Od středy nás proto můžete najít v místnosti 108 v budově “bývalé knihovny”.