Hmyzí společenstva

Pilotní experimentální přesun organismů v postindustriálních vodách

Před nedávnem jsme začali s další částí našeho projektu o “postindustriálních vodách” – s experimentálním přesunem vybraných organismů mezi popílkovými odkališti a těžbou vzniklými nádržemi. Pomocí přesunů vybraných druh členovců a celých společenstev řas chceme zjistit, jak prospívají pod vlivem různých koncentrací těžkých kovů. Za tuto část projektu je zodpovědná Andrea Landeira-Dabarca ze skupiny Davida Boukala, která připravila pilotní přesun larev šidélek a přírodních i laboratorních společenstev řas. Před dvěma týdny byly experimentální nádoby (všimněte si na fotce, jat pečlivě je Andrea připravila!) nainstalovány na odkaliště Prunéřovské elektrárny a do blízké pískovny. Andrea již s Vojtou Kolářem zkontrolovala první část přesunutých řas a vypadá to, že vše v pořádku funguje. Vše ostatní se chystáme zkontrolovat a sklidit v nadcházejícím týdnu, jsme opravdu natěšení zjistit, jestli vše funguje!

Nádoby k našemu pilotnímu přesunu organismů. © A. Landeira-Dabarca

Nový článek o kompetici mezi africkými včelami

Honeybee collecting pollen from Hypoestes aristata. © R. Tropek

V časopise Sociobiology právě vyšel náš krátký článek o soupeření mezi dvěma hojnými druhy eusociálních včel (včela medonosná (Apis mellifera) a medonoska Meliplebeia ogouensis) v kamerunských Bamenda Highlands. Během výzkumu potravního chování obou včel jsme zjistili i poměrně vysokou úroveň rozdělení si navštěvovaných květů. Oba druhy jsou sice považovány za nevybíravé generalisty, ale krátkodobě jsou ve svých preferencích velmi silně specializované a téměř se nepřekrývají. Tyto preference se však mění během postupující sezony i meziročně.

Plná citace: Tropek R., Padyšáková E., Janeček Š. (2018) Floral resources partitioning by two co-occurring eusocial bees in an Afromontane landscapeSociobiology 65: 527-530.

Global Biodiversity Conservation Conference v Praze

Rob, Hernani, Vincent, Lucka a Yannick se minulý týden zúčastnili 5. konference o ochraně globální biodiversity (5th Global Biodiversity Conservation Conference) pořádané na České zemedělské univerzitě v pražském Suchdole. Rob přednesl zvanou přednášku nazvanou Vanishing keystones? How poaching of large mammals influences tropical biodiversity, v níž vyzdvihnul význam slonů a dalších dalších velkých herbivorů při formování společenstev rostlin a jiných živočichů. Zahrnul do ní i čerstvé výsledky naší studie vlivu kamerunských pralesních slonů na biodiverzitu motýlů. Tyto výsledky podrobněji prezentoval Vincent na svém posteru. Lucka na posteru zase prezentovala výsledky své diplomové práce o vlivu armádních disturbancí na společenstva členovců v Brdech. Celkově šlo o podnětnou ochranářskou konferenci, nejen s vědeckými příspěvky, ale i s praktickými zkušenostmi ochranářů.

Robert přednáší o významu velkých býložravců pro biodiverzitu.

Vincentova návštěva Krakova

Jana eurymas, početný motýl v lesích nenarušovaných slony. © V. Maicher

Vincent se právě vrátil z týdenní návštěvy zoologického muzea Jagelonské univerzity v Krakově, kde máme uložený materiál z Kamerunské hory. Dokončil tam identifikaci nočních motýlů pro další kapitolu své dizertační práce, která se zaměří na vliv přirozených disturbancí pralesních slonů na biodiverzitu Kamerunské hory. Celkem identifikoval téměř 1500 nočních motýlů z ploch nenarušovaných slony. Teď analyzuje data k prezentaci nakonferenci Global Biodiversity Conservation Conference 2018, které se zúčastní již příští týden.

Návrat z Kamerunu

Před pár dny se Štěpán, Jan, Hernani a Karolína vrátili z další expedice na Kamerunskou horu. I přes všechny těžkosti se silným deštěm, ale i se současnou politickou situací v celém regionu, úspěšně sesbírali nová data a přivezli více než 300 nahrávek návštěvníků květů. Celkem tak máme po všech expedicích k dispozici bezmála 3.5 let videonahrávek, z nichž většina je naštěstí již zpracována a uděláme vše pro to, abychom měli finální dataset hotový do konce tohoto roku. Už se těšíme, jací stateční opylovači navštěvují květy v tak extrémním období dešťů!

Většina výzkumného týmu těsně po návratu ze šestitýdenní práce v tropickém lese.

Exkurze pro studenty z Lille

Robert a náš bývalý úspěšný student Filip Tichánek vedli ve středu exkurzi studentů magisterského programu Sustainable Management of Pollution Programme z francouzské univerzity ISA Lille. Nejprve jsme na popílových odkalištích elektráren Tušimice a Prunéřov diskutovali, jak při rekultivacích těchto kontroverzních stanovišť zohlednit ochranu jejich biodiverzity s ochranou okolního prostředí. Poté jsme se prošli po Radovesické výsypce, jedné z největších hnědouhelných výsypek ve střední Evropě, kde jsme jim ukazovali obnovu ve větších měřítkách. Vedle vlivu rekultivací na biodiverzitu, jsme se bavili i o jejich socioekonomických aspektech. V listopadu bude Rob v těchto tématech pokračovat i při přednáškách v Lille.

Lucka obhájila magisterskou diplomovou práci

Lucka Palivcová v úterý úspěšně obhájila magisterskou diplomovou práci nazvanou “Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy.” S pomocí několika dalších členů naší skupiny nasbírala rozsáhlý materiál sedmi skupin terestrických členovců na plochách s různou intenzitou narušení ohněm, výbuchy a další činností armády. Její výsledky budou jistě využity v ochraně biodiverzity opuštěných vojenských prostor. Předchozího dne navíc úspěšně absolvovala i státnice, takže jí gratulujeme k získání titulu Mgr., zatím třetího o vzniku naší skupiny.

Pár čísel z výzkumu motýlů Kamerunské hory

Vincent právě postupně dokončuje první “velký manuskript” zabývající se biodiverzitou denních a nočních motýlů podél výškového gradientu Kamerunské hory. Během zpracování dat spočítal několik hodnot dokazujících, kolik úsilí nás projekt stál. Tady jsou některá z nich: plodožravé motýly jsme celkem sbírali během 16800 “pasťo-dnů”, noční motýly jsme chytali během 126 celých nocí, tzn. 1512 hodin aktivního sběru motýlů přilákaných na světlo. K navnazení pastí jsme spotřebovali přes 4 tuny banánů. Generátory (celkem jsme jich používali 7, z toho 4 projekt nepřežily) napájející vnadící světla spotřebivaly přes 1000 litrů benzínu. Toto úsilí přineslo 42816 motýlů, které jsme identifikovali do 1112 druhů; tato čísla ještě značně narostou, až budou zpracovány i všechny nasbírané píďalky. Kolik jsme během projektu zkonzumovali rýže a místní whiskey Lion d’Or zůstane nejspíš nezodpovězeno.

“Naše” část sbírky motýlů v Krakově, kterou jsme již zcela zaplnili materiálem z Kamerunské hory. © S. Delabye

Deště na Kamerunské hoře

Několik členů naší skupiny právě sbírá data o polinačních sítích na Kamerunské hoře, poslední dílek skládačky zahrne období dešťů na jejím úpatí. I přes všechen déšť (jen rychlé připomenutí, že nížiny Kamerunské hory patří k nejdeštivějším místům světa) je sběr sběr dat zatím úspěšný a vypadá to, že opravdu dostaneme příležitost zjistit, co opyluje rostliny kvetoucí v těchto extrémních podmínkách. Jedna fotka k přiblížení pracovních podmínek (Jan opravdu nestojí na břehu potoka, ale u jediné turistické stezky na této straně hory):

Eliška získala prestižní cenu Peter Ashton Prize!

Eliška Padyšáková z naší skupiny byla oceněna prestižní cenou Peter Ashton Prize! Tuto cenu udílí Asociace pro tropickou biologii a ochranu (Association for Tropical Biology and Conservation) za nejlepší článek napsaný studentem v mezinárodním vědeckém časopise Biotropica. Eliška byla oceněna za vědecký článek s názvem “Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant” vzniklou během práce na dizertaci pod vedením Štěpána Janečka. Společně v něm ukazují, že přinejmenším některé druhy strdimilů vykazují stejné behaviorální adaptace při třepotavém letu při sání nektaru jako kolibříci. Vyhlášení ceny, včetně Eliščina vyčerpávajícího komentáře, je zde. Elišce moc gratulujeme!