Hmyzí společenstva

Konference SCAPE 2018

Robert, Yannick a Štěpán se (společně s našimi blízkými spolupracovníky Petrou Janečkovou, Janou Jersákovou a Michaelem Bartošem) zúčastnili 32. setkání Skandinávské asociace polinačních ekologů (Scandinavian Association of Pollination Ecologists = SCAPE) v irském Avon Ri Lakeshore Resort, Wicklow. Představili jsme tam čerstvé výsledky z vyšších nadmořských výšek Kamerunské hory: Rob přednášel o polinačních sítích a Yannick se zaměřil na úlohu květních znaků v interakcích mezi restlinami a jejich opylovači. Celému setkání vládla příjemná a přátelská atmosféra a my jsme rádi za možnost proniknout do mezinárodní polinační komunity. Konferenci jsme si užili, nejen řadu zajímavých přednášek a diskuzí, ale i irské pivo a dokonce i irský tanec.

Yannick přednáší na konferenci SCAPE 2018. © J. Ollerton

Setkání skupiny na Rudě

O uplynulém víkendu se naše skupina sešla na terénní stanici Ruda v jižních Čechách. Protože jsme nedávno přivítali několik nových členů (tři noví doktorandi a jeden stážista, viz naše týmová stránka), program setkání byl jasný: vzájemně se seznámit a socializovat. Každý z nás prezentoval svou práci, ať už předchozí nebo současnou. Štěpán nás také seznámil s průběhem stavby naší nedávno dokončené terénní stanice v Kamerunu. Díky skvělému počasí jsme si také mohli užít dva výlety: část cizinců navštívila výlov Rožmberka, zbytek se “tradičně” prošel do blízkého Vlkova. Společně jsme jsme také vypili sud a basu piva, kterou Vincent prohrál v sázce. Celkově byl víkend velmi úspěšný a už se těšíme na další setkání!

Skupina ekologie hmyzích společenstev na Rudě. © I. Šonský

 

Nový článek o diverzitě gabonských nočních motýlů

Sylvain se během předchozího magisterského studia zúčastnil dvoutýdenní studentské expedice do Gabonu, kde studenti systematicky zkoumali lokální společenstva nočních motýlů. Sebraný materiál byl částečně identifikován a u velké části z něj byl osekvenován tzv. barcode, výsledky pak byly použity pro zhodnocení biodiverzity dvou oblastí v Gabonu. Před pár dny byly výsledky tohoto průzkumu publikovány časopisem Genome, Sylvain je prvním autorem studie. Projekt odhalil, jak málo je gabonská biodiverzita prozkoumaná – u některých skupin bylo zjištěno více tzv. BINů (taxonomických jednotek založených pouze na srovnání genetické informace) než je celkový počet známých druhů v celé zemi. V článku jsou zároveň diskutovány rozdíly v diverzitě nočních motýlů z různých typů stanovišť, i jejich sezonní změny. Sylvainovi gratulujeme k první prvoautorské vědecké publikaci!

Krajina národního parku Lope v Gabonu. © S. Delabye

Plná citace: Delabye S. et al. (in press) Characterization and comparison of poorly known moth communities through DNA barcoding in two Afrotropical environments in GabonGenome.

 

Pilotní experimentální přesun organismů v postindustriálních vodách

Před nedávnem jsme začali s další částí našeho projektu o “postindustriálních vodách” – s experimentálním přesunem vybraných organismů mezi popílkovými odkališti a těžbou vzniklými nádržemi. Pomocí přesunů vybraných druh členovců a celých společenstev řas chceme zjistit, jak prospívají pod vlivem různých koncentrací těžkých kovů. Za tuto část projektu je zodpovědná Andrea Landeira-Dabarca ze skupiny Davida Boukala, která připravila pilotní přesun larev šidélek a přírodních i laboratorních společenstev řas. Před dvěma týdny byly experimentální nádoby (všimněte si na fotce, jat pečlivě je Andrea připravila!) nainstalovány na odkaliště Prunéřovské elektrárny a do blízké pískovny. Andrea již s Vojtou Kolářem zkontrolovala první část přesunutých řas a vypadá to, že vše v pořádku funguje. Vše ostatní se chystáme zkontrolovat a sklidit v nadcházejícím týdnu, jsme opravdu natěšení zjistit, jestli vše funguje!

Nádoby k našemu pilotnímu přesunu organismů. © A. Landeira-Dabarca

Nový článek o kompetici mezi africkými včelami

Honeybee collecting pollen from Hypoestes aristata. © R. Tropek

V časopise Sociobiology právě vyšel náš krátký článek o soupeření mezi dvěma hojnými druhy eusociálních včel (včela medonosná (Apis mellifera) a medonoska Meliplebeia ogouensis) v kamerunských Bamenda Highlands. Během výzkumu potravního chování obou včel jsme zjistili i poměrně vysokou úroveň rozdělení si navštěvovaných květů. Oba druhy jsou sice považovány za nevybíravé generalisty, ale krátkodobě jsou ve svých preferencích velmi silně specializované a téměř se nepřekrývají. Tyto preference se však mění během postupující sezony i meziročně.

Plná citace: Tropek R., Padyšáková E., Janeček Š. (2018) Floral resources partitioning by two co-occurring eusocial bees in an Afromontane landscapeSociobiology 65: 527-530.

Global Biodiversity Conservation Conference v Praze

Rob, Hernani, Vincent, Lucka a Yannick se minulý týden zúčastnili 5. konference o ochraně globální biodiversity (5th Global Biodiversity Conservation Conference) pořádané na České zemedělské univerzitě v pražském Suchdole. Rob přednesl zvanou přednášku nazvanou Vanishing keystones? How poaching of large mammals influences tropical biodiversity, v níž vyzdvihnul význam slonů a dalších dalších velkých herbivorů při formování společenstev rostlin a jiných živočichů. Zahrnul do ní i čerstvé výsledky naší studie vlivu kamerunských pralesních slonů na biodiverzitu motýlů. Tyto výsledky podrobněji prezentoval Vincent na svém posteru. Lucka na posteru zase prezentovala výsledky své diplomové práce o vlivu armádních disturbancí na společenstva členovců v Brdech. Celkově šlo o podnětnou ochranářskou konferenci, nejen s vědeckými příspěvky, ale i s praktickými zkušenostmi ochranářů.

Robert přednáší o významu velkých býložravců pro biodiverzitu.

Vincentova návštěva Krakova

Jana eurymas, početný motýl v lesích nenarušovaných slony. © V. Maicher

Vincent se právě vrátil z týdenní návštěvy zoologického muzea Jagelonské univerzity v Krakově, kde máme uložený materiál z Kamerunské hory. Dokončil tam identifikaci nočních motýlů pro další kapitolu své dizertační práce, která se zaměří na vliv přirozených disturbancí pralesních slonů na biodiverzitu Kamerunské hory. Celkem identifikoval téměř 1500 nočních motýlů z ploch nenarušovaných slony. Teď analyzuje data k prezentaci nakonferenci Global Biodiversity Conservation Conference 2018, které se zúčastní již příští týden.

Návrat z Kamerunu

Před pár dny se Štěpán, Jan, Hernani a Karolína vrátili z další expedice na Kamerunskou horu. I přes všechny těžkosti se silným deštěm, ale i se současnou politickou situací v celém regionu, úspěšně sesbírali nová data a přivezli více než 300 nahrávek návštěvníků květů. Celkem tak máme po všech expedicích k dispozici bezmála 3.5 let videonahrávek, z nichž většina je naštěstí již zpracována a uděláme vše pro to, abychom měli finální dataset hotový do konce tohoto roku. Už se těšíme, jací stateční opylovači navštěvují květy v tak extrémním období dešťů!

Většina výzkumného týmu těsně po návratu ze šestitýdenní práce v tropickém lese.

Exkurze pro studenty z Lille

Robert a náš bývalý úspěšný student Filip Tichánek vedli ve středu exkurzi studentů magisterského programu Sustainable Management of Pollution Programme z francouzské univerzity ISA Lille. Nejprve jsme na popílových odkalištích elektráren Tušimice a Prunéřov diskutovali, jak při rekultivacích těchto kontroverzních stanovišť zohlednit ochranu jejich biodiverzity s ochranou okolního prostředí. Poté jsme se prošli po Radovesické výsypce, jedné z největších hnědouhelných výsypek ve střední Evropě, kde jsme jim ukazovali obnovu ve větších měřítkách. Vedle vlivu rekultivací na biodiverzitu, jsme se bavili i o jejich socioekonomických aspektech. V listopadu bude Rob v těchto tématech pokračovat i při přednáškách v Lille.

Lucka obhájila magisterskou diplomovou práci

Lucka Palivcová v úterý úspěšně obhájila magisterskou diplomovou práci nazvanou “Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy.” S pomocí několika dalších členů naší skupiny nasbírala rozsáhlý materiál sedmi skupin terestrických členovců na plochách s různou intenzitou narušení ohněm, výbuchy a další činností armády. Její výsledky budou jistě využity v ochraně biodiverzity opuštěných vojenských prostor. Předchozího dne navíc úspěšně absolvovala i státnice, takže jí gratulujeme k získání titulu Mgr., zatím třetího o vzniku naší skupiny.