Hmyzí společenstva

Postindustrialní stanoviště

Kamenolomy, povrchové doly, výsypky hlušiny, pískovny či odkaliště v naší ochuzené krajině zastupují řadě druhů jejich původní ohrožená stanoviště, jakými jsou skalní stepi, otevřené písčiny, světlé lesy apod. Tím se stávají velmi často útočišti řady ohrožených organismů, které již ve volné krajině téměř vyhynuly. V poslední době jsme například prokázali, že jedním z ochranářsky nejcennějších míst středoevropské přírody jsou odkaliště elektrárenského popílku. Výsledky našich studií však jednoznačně prokazují, že převládající technokratický přístup k rekultivacím je z hlediska biodiverzity naprosto nevhodný a prakticky
vždy vede k vyhynutí ochranářsky cenných druhů. Zabýváme se i vlivy různých faktorů prostředí při formování společenstev hmyzu a jejich využitím v následné racionální a efektivní obnově průmyslově narušených míst. V poslední době se věnujeme zejména popílkovým stanovištím s jemným substrátem s důrazem na odkaliště a dlouhodobě opomíjeným vodním biotopům.

Klíčové publikace:

Tropek et al. 2010 Journal of Applied Ecology; Tropek et al. 2013 Biol. Conserv.; Tichanek et al. 2015 J. Insect Conserv.

Knihy na téma postindustriálních stanovišť s naším přispěním: http://www.postindustrial.eu/knihy/